I.     Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

2)    Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3)    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego storemore.pl;

4)    Sklep Internetowy  – serwis internetowy dostępny pod http://storemore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i dokonywać zakupów na odległość.

5)    Sprzedawca – Monika Król prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 1. Brand House, 2. Kava, 3. Loft Sport, ul. Boh. Monte Cassino 61, 81-767 Sopot, NIP: 585-14-11-875;

6)    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7)    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

8)    Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10)    Zakupy na odległość – umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11)    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II.     Postanowienia ogólne

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

2.2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.3.1.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

2.3.2.    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

2.3.3.    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

2.3.4.    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.4.1.    Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,

2.4.2.    minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli.

2.5.    W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://storemore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8.    Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.1.1.    podał w trakcie rejestracji bądź w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.1.2.    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

3.1.3.    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię.

3.2.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz dokonać powtórnego Zamówienia bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.3.1.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.3.2.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3.3.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.3.4.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

3.3.5.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.3.6.    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.     Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

4.1.    Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

4.1.1.    posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

4.1.2.    nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

4.2.    Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

4.2.1.    wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie Internetowym (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

4.3.    Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

4.4.    Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego składa Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Potwierdzam zamówienie”, co jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta treści niniejszego Regulaminu w całości.

4.5.    Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Potwierdzam zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną w Sklepie Internetowym, co jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta treści niniejszego Regulaminu w całości.

4.6.    Oferta prezentowana w Sklepie Internetowym jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy Towar został wcześniej sprzedany a informacja o tym nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji Zamówienia.

4.7.    Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

4.8.    W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

V.       Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

5.1.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

5.2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5.3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

5.3.1.    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

5.3.2.    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

5.4.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5.5.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

5.6.    Warunki Umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

VI.       Warunki płatności

6.1.    Cena za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT; mogą one być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

6.1.1.    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez firmę kurierską,

6.1.2.    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: mBANK  71 1140 2004 0000 3402 7492 6959,

6.1.3.    przelew online - przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych bluemedia.pl,

6.1.4.    przy użyciu kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 

6.2.    W przypadku płatności realizowanej przelewem (w tym przelewem online) albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia (wskazany w informacji e-mail wysłanej do Klienta).

6.3.    Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży utrzymują się do momentu uiszczenia ceny za Towar oraz kosztów jego dostarczenia.

VII.     Dostawa

7.1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w formie przesyłki kurierskiej. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Koszty dostarczenia towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.3.    Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej jest realizowana do 7 dni roboczych:

7.3.1.    od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

7.3.2.    od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem. 

7.4.    Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

7.5.    Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w salonie Sprzedawcy mieszczącym się w Sopocie, przy ul. Boh. Monte Cassino 61. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), po uprzednim potwierdzeniu terminu przez pracowników Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VIII.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1.    Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art. 27 Ustawy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (Umowy sprzedaży), bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail Sprzedawcy, podany poniżej: info@storemore.pl

8.2.    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

8.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot ceny Towaru i kosztów pierwotnego dostarczenia towaru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wartości do czasu otrzymania Towaru od Klienta. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Boh. Monte Cassino 61, 81-767 Sopot

8.5.    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6.    Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedawca zwraca koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy jednakże do wysokości najtańszego możliwego do wyboru sposobu dostawy Towaru.

8.7.    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:

8.7.1.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.7.2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.7.3.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.8.    W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.

IX.    Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru, w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Cywilny /rękojmia/. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi generowana jest tylko wówczas, jeśli wada fizyczna zostanie przez Klienta stwierdzona /zauważona/ przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący ma prawo zgłosić wadę oraz złożyć stosowne oświadczenie o sposobie rozwiązania zgłoszenia-wymiana towaru na wolny od wad, zwrot gotówki, obniżenie ceny, naprawa.

9.2.    Zgłoszenie reklamacji Towaru wraz z opisem wady oraz reklamowanym Towarem powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Towar przed jego uszkodzeniem podczas jego transportu do Sprzedawcy. 

9.3.    Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

9.4.    Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod  dresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5.    Sprzedawca nie jest producentem Towaru.

X.    Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w sytuacji, w której Sprzedawca stwierdzi, że do jej zawarcia doszło w wyniku błędu technicznego w działaniu Sklepu Internetowego. Za błędy techniczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się w szczególności wszelkie czynności skutkujące zaniżeniem ceny Towaru bez wiedzy i akceptacji Sprzedawcy. 

10.3.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

10.4.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo pod adres info@storemore.pl lub telefonicznie 795 093 948.

10.5.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

10.6.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XI.     Ochrona danych osobowych

11.1.    Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym u w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

11.2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

11.3.    Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

XII.    Postanowienia końcowe

12.1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

12.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym.